DC/DC step-down chip series

DC/DC step-down chip series 产品型号工作模式输入电压输出电流输出电压精度功耗频率(HZ)效率封装型式LY9730PFM/PWM0.9-6.5V1AADJ±2%60uA1.2M93%SOT23-5LY9830PFM0.9-6.5V1AADJ±2%60uA1.4M93%SOT23-6LY9216PFM/PWM0.9-6.5V1AADJ±2%60uA1.2M93%SOT23-

  • Model: DC/DC step-down chip series

DC/DC step-down chip series


 产品型号

工作模式

输入

电压

输出电流

输出

电压

精度

功耗

频率(HZ)

效率

封装型式

LY9730

PFM/PWM

0.9-6.5V

1A

ADJ

±2%

60uA

1.2M

93%

SOT23-5

LY9830

PFM

0.9-6.5V

1A

ADJ

±2%

60uA

1.4M

93%

SOT23-6

LY9216

PFM/PWM

0.9-6.5V

1A

ADJ

±2%

60uA

1.2M

93%

SOT23-5

LY3406

PFM/PWM

0.9-6.5V

1A

ADJ

±2%

40uA

1.5M

96%

SOT23-5

LY3408

PFM/PWM

0.9-6.5V

1A

ADJ

±2%

40uA

1.5M

93%

SOT23-5

LY3409

PFM/PWM

0.9-6.5V

2A

ADJ

±2%

40uA

1.5M

93%

SOT23-5

LY9736

PFM/PWM

40V

1A

ADJ

±2%

10uA

550k

90%

SOT23-6

LY9737

PFM/PWM

16V

2A

ADJ

±2%

40uA

1.5M

93%

SOP8

LY9738

PFM/PWM

18V

3.6A

ADJ

±2%

10uA

500K

95%

SOP8

LY9743

PFM/PWM

40V

3A

ADJ

±2%

10uA

150K

95%

SOP8

LY9745

PFM/PWM

40V

5A

ADJ

±2%

10uA

180K

95%

TO263-5

LY5523

PWM

27V

3A

ADJ

±2%

10uA

340K

93%

SOP8